Klachtenregeling

Wij streven ernaar om aan al uw wensen en behoeften tegemoet te komen, met betrekking tot de opvang en opvoeding van uw kind. Het kan echter voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent.

Kinderdagverblijf ‘t Schelpje is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Interne en externe klachtenregeling

Als u klachten heeft, kunt u ze bespreken met een medewerker of met de directie of assistent leidinggevende. Komt u er niet uit, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie, volgens de interne klachtenprocedure van de organisatie. De kinderopvangorganisatie moet de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van de ouders brengen.

Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:
– De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
– De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
– De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld.

De Geschillencommissie moet binnen 6 weken uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Geschillencommissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website.
Interne Klachtenregeling
Een klacht kunt u mondeling of schriftelijk indienen. Een klacht kan gaan over een medewerker of over de organisatie. Gedacht kan worden aan:
• Klachten over de omgang met ouder/kind
• Klachten over verzorging van uw kind
• Klachten over het aanbod en/of het pedagogisch handelen
• Klachten over het niet nakomen van afspraken
Als u mondeling of schriftelijk een klacht indient, geef dan aan:
• Wat de reden is van de klacht
• Waarover of over wie u een klacht wilt indienen
• Wat u wilt bereiken met het indienen van de klacht
• Wat al gedaan is om tot een oplossing te komen

Interne klachtenprocedure
U richt zich met uw klacht eerst tot de betrokken medewerker. De betreffende persoon probeert de klacht in overleg met u op te lossen.

Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost of gaat de klacht over de organisatie dan richt u zich tot de directie van kinderdagverblijf ’t Schelpje. Die probeert de klacht in overleg met u en de betrokken medewerker op te lossen.
Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u zich met uw klacht niet rechtstreeks tot de medewerkers wilt wenden, dan kunt uw de klacht schriftelijk indienen bij de directie.

Het behandelen van klachten
Bij het mondeling indienen van een klacht wordt u verteld wat er gedaan wordt om de klacht te behandelen en hoeveel tijd er nodig is om de klacht in behandeling te nemen. Dit wordt schriftelijk bevestigd. Bij een schriftelijke klacht ontvangt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Waar tevens in vermeld staat wat er gedaan wordt (maatregelen) om de klacht te behandelen en binnen welke termijn, maximaal 6 weken, de klacht afgehandeld dient te zijn. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Kinderdagverblijf ‘t Schelpje streeft ernaar de klacht binnen een maand af te handelen.

Interne klachtenregeling

Een klacht kunt u mondeling of schriftelijk indienen.

Een klacht kan gaan over een medewerker of over de organisatie. Gedacht kan worden aan:

  • Klachten over de omgang met ouder/kind
  • Klachten over verzorging van uw kind
  • Klachten over het aanbod en/of het pedagogisch handelen
  • Klachten over het niet nakomen van afspraken

Als u mondeling of schriftelijk een klacht indient, geef dan aan:

  • Wat te reden is van de klacht
  • Waarover of over wie u een klacht wilt indienen
  • Wat u wilt bereiken met het indienen van de klacht
  • Wat al gedaan is om tot een oplossing te komen
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]