Personeelsbeleid

Wij hechten veel waarde aan goed personeel. Goed in de zin van opleiding en ervaring, maar ook goed in de zin van enthousiast en gemotiveerd. Ouders mogen verwachten dat hun kinderen op een deskundige en vriendelijke wijze worden verzorgd, opgevoed en begeleid. De functies van pedagogisch medewerkers en de assistent leidinggevende zijn verantwoordelijke en veelomvattend. Dit vraagt om een goede basis van opleiding en ervaring.

Personeel

Bij aanname van nieuwe medewerkers bellen wij met vorige werkgevers voor referenties.
Medewerkers tekenen bij indiensttreding voor de beroeps- en gedragscode, het nastreven van alle protocollen, gedragregels en huisregels. Deze punten staan regelmatig op de agenda en worden dagelijks besproken. Tijdens functioneringsgesprekken wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Deskundigheid

Conform de geldende wet- en regelgeving voldoen de pedagogisch medewerkers aan de vastgestelde opleidingseisen. De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een gericht (minimaal) MBO diploma. Alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van iedere medewerker, zijn vastgelegd in een functieomschrijving.
Regelmatig worden medewerkers bijgeschoold op zowel pedagogisch gebied als op hun vaardigheden m.b.t. communicatie, brandpreventie, meldcode etc. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie wordt ieder jaar een opleiding/training aangeboden door de directie. Omdat wij binnen ’t Schelpje het belangrijk vinden dat wij een eenduidig beleid en visie hebben is deelname aan de opleiding/training verplicht.

Personele bezetting

’t Schelpje kent vaste pedagogisch medewerkers, flex medewerkers en invalmedewerkers. Vaste en flex medewerkers worden zoveel mogelijk op vaste dagen en op vaste groepen ingeroosterd, waardoor er voor kinderen en ouders rust en continuïteit is in personele bezetting. Invalmedewerkers worden in principe alleen ingezet voor vervanging van ziekte, verlof, e.d. De assistent leidinggevende verzorgt de planning van het personeel rekening houdend met enerzijds wet- en regelgeving en anderzijds met het pedagogisch klimaat.

VOG en Continue screening

Medewerkers van ‘t Schelpje overhandigen voor indiensttreding een VOG (verklaring omtrent het gedrag). De VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken in de kinderopvang. Alle medewerkers worden continue gescreend op strafbare feiten. Dit betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang. Als er blijkt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar het kinderdagverblijf.

Stagiaires

Naast de medewerkers in vaste of tijdelijk dienstverband zijn er ook stagiaires aan de teams toegevoegd. Zij worden, gericht op hun opleiding, deskundig begeleid door pedagogisch medewerkers en de assistent leidinggevende.
Bij ’t Schelpje lopen op dit moment stagiaires die de Beroepsopleidende Leerweg volgen. Bij de Beroepsopleidende Leerweg gaat het om de combinatie leren-werken. Je volgt dagonderwijs en loopt in het eerste, tweede en derde jaar van de opleiding stage op een kinderdagverblijf. Bij ’t Schelpje bieden wij de tweede en derde jaars studenten de mogelijkheid om stage te lopen. De BOL- ers krijgen tijdens hun studie 20-60% praktijkonderwijs. De BOL stagiaire is boventallig. De BOL stagiaire mag wel ingezet worden bij ziekte van een pedagogisch medewerker en tijdens schoolvakanties. De BOL stagiaire mag dan niet alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes.

De stagiaires stellen zich voor aan ouders middels een voorstelbrief die op het informatiebord in de centrale hal hangt en altijd persoonlijk op de betreffende groep.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]