Opvoedingsdoelen

Verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet Kinderopvang en de bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. Het opvoedingsdoel ‘ervaren van emotionele veiligheid’ is de basis. Een kind dat zich niet veilig voelt in een omgeving, is niet in staat om indrukken en ervaringen op te nemen.

Sociaal emotionele veiligheid

Kinderdagverblijf ’t Schelpje zorgt ervoor dat op de groepen een veilig en vertrouwd klimaat wordt geschept. Een klimaat waarin ieder kind zich geborgen voelt waardoor het zichzelf kan zijn en lekker ontspannen de wereld om zich heen kan ontdekken. Pedagogisch medewerkers handelen actief of juist passief waar nodig.

De kinderen worden geaccepteerd en op een respectvolle manier benaderd.
De communicatie met het kind gebeurt op een respectvolle en professionele manier.
Een open en ontspannen sfeer draagt bij dat ieder kind zich prettig voelt.
’t Schelpje heeft een duidelijk dagritme en kent daarnaast ook vaste rituelen. Dit geeft de kinderen houvast en daarmee een gevoel van veiligheid en verbondenheid.
We nemen de verschillende emoties van kinderen (zoals verdriet, angst, pijn, boosheid maar ook tevredenheid en plezier) serieus. We helpen ze door de gevoelens te benoemen, zodat het kind vat krijgt op zijn eigen emoties.
Als het nodig is begeleiden we een kind extra bij een activiteit.
We leren kinderen luisteren naar elkaar en aandacht te hebben voor elkaar.
Een voltallige groep heeft twee vaste pedagogisch medewerkers per dag per groep waardoor de kinderen zich kunnen hechten aan vaste gezichten.Kinderen raken gehecht aan de kinderen die bij hen in de groep zitten en krijgen zo de mogelijkheid vriendschappen op te bouwen.

Persoonlijke competenties

Binnen kinderdagverblijf ’t Schelpje is er voor kinderen alle ruimte tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties (zelfvertrouwen, zelfstandigheid, flexibiliteit, veerkracht en creativiteit). Pedagogisch medewerkers zijn de hele dag door bezig om ze te onderkennen, te waarderen en een kind hiermee te helpen (stimuleren). Hetzij dat ze van een afstandje toekijken, hetzij door een actieve rol tijdens deze processen te vervullen.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, de pedagogisch medewerker ondersteunt en stimuleert ieder kind dus individueel.
De pedagogisch medewerker gaat een vertrouwensband en relatie met het kind aan en zorgt voor een respectvolle communicatie over en weer met ieder kind.
De hele dag door doen zich ideale situaties en spelmomenten voor die als leermomenten kunnen worden gebruikt. Taal, motoriek en sociale vaardigheden nemen hierbij een speciaal plekje in.
Pedagogisch medewerkers stellen kinderen door de dag heen in de gelegenheid ervaringen en ontdekkingen op te doen m.b.t. de diverse sociale competenties. Spelmateriaal, activiteiten en inrichting worden hierop aangepast.

Sociale competenties

De hele dag doen zich situaties voor op de groep, bij het (buiten) spelen of tijdens een moment tussen pedagogisch medewerker en kind waarin kinderen uitgedaagd worden tot het ontwikkelen van hun sociale competenties: samenwerken, samen spelen en samen delen. Ook anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, je in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid horen hierbij. De pedagogisch medewerker heeft ook een belangrijke rol als het gaat om de kinderen helpen deze competenties eigen te maken. De pedagogisch medewerker is zich bewust van haar eigen rol en moet deze inzetten als voorbeeldfunctie en het sociale gedrag van het kind stimuleren.

Kinderen worden geholpen in de onderlinge relaties en interacties.
Kinderen gaan respectvol met elkaar om.
Kinderen worden ondersteund in het voorkomen, aangaan en oplossen van conflicten.
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor een goede samenhang in de groep, waarbinnen ieder kind zijn eigen plek vindt en die recht doet aan zijn persoonlijkheid.
De pedagogisch medewerker stimuleert en ondersteunt de kinderen in de onderlinge relaties en interactie. Gezamenlijk eten is voor ons heel belangrijk. We wachten met eten totdat iedereen wat op zijn bord heeft. Kinderen leren elkaar helpen als daar om gevraagd wordt, maar ook door zelf hulp aan te bieden. Kinderen leren communiceren met elkaar.

Overdracht van normen en waarden

’t Schelpje maakt deel uit van de samenleving. Ieder kind wordt in de gelegenheid gesteld om normen en waarden eigen te maken. Ook hierin hebben onze pedagogisch medewerkers weer een actieve rol en verantwoordelijkheid voor het overdragen en handhaven van de normen en waarden van een cultuur.
Binnen ’t Schelpje en op de groepen zijn afspraken, regels en omgangsvormen duidelijk en bekend. Respect voor elkaar en ieders eigenheid vormen hierbij steeds het uitgangspunt.
Pedagogisch medewerkers hebben een actieve rol om deze, waar dit kan, uit te leggen aan de kinderen.
Pedagogisch medewerkers letten door de dag heen op de naleving van regels, afspraken en omgangsvormen. Waar nodig is grijpt zij in mochten er onwenselijke situaties ontstaan.
Spelenderwijs wordt ongewenst gedrag omgebogen naar gewenst gedrag. Dit doen we door kinderen feedback te geven op dit gedrag.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]